اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,706,745,021
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,101,512
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,094,091
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,094,091
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/29 1,101,512 1,094,091 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,706,745,021
  2 1396/08/28 1,107,817 1,100,346 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,019,505,988
  3 1396/08/27 1,107,847 1,100,376 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,021,007,918
  4 1396/08/26 1,110,032 1,102,545 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,129,437,745
  5 1396/08/25 1,110,063 1,102,575 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,130,952,308
  6 1396/08/24 1,110,093 1,102,605 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,132,469,888
  7 1396/08/23 1,119,121 1,111,562 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,580,319,783
  8 1396/08/22 1,120,719 1,113,148 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,659,601,843
  9 1396/08/21 1,121,339 1,113,763 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,690,354,355
  10 1396/08/20 1,125,085 1,117,480 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,876,217,002
  11 1396/08/19 1,120,497 1,112,928 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,648,634,649
  12 1396/08/18 1,120,528 1,112,960 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,650,201,440
  13 1396/08/17 1,120,560 1,112,991 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,651,771,206
  14 1396/08/16 1,118,921 1,111,366 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,570,509,360
  15 1396/08/15 1,116,312 1,108,777 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,441,064,902
  16 1396/08/14 1,113,989 1,106,473 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,325,855,439
  17 1396/08/13 1,111,673 1,104,176 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,210,998,601
  18 1396/08/12 1,118,054 1,110,506 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,527,513,190
  19 1396/08/11 1,118,085 1,110,537 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,529,092,652
  20 1396/08/10 1,118,117 1,110,569 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,530,675,047
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق